Har ni koll på de nya SOLAS-direktiven avseende kommunikation ombord?

Blog Publicerad 2018-03-02

Den första juli i år träder den nya Safety Of Life At Sea (SOLAS) förordningen i kraft. Den nya utgåvan omfattar nya regler gällande brandmannakommunikation på alla fartyg.

SOLAS Kapitel II-2, Reglering 10.10.4

Den nya reglering säger att;

”För fartyg konstruerade den 1:a juli 2014 eller senare skall (redan) minst två handburna kommunikationsradioenheter per brandmannagrupp finnas ombord. Dessa enheter skall vara explosionsskyddade (IECEx/ATEX) eller vara egensäkrade (intrinsically safe). För fartyg tillverkade före 1:a juli 2014 skall dessa krav uppfyllas senast vid första besiktningen efter 1:a juli 2018.”

SOLAS preciserar inte någon särskild certifiering för explosionsskydd eller egensäkring och globalt finns flera olika typer av godkännanden. Dessa är av olika nivå och stringens men den gemensamma nämnaren är att utrustningen inte skall ge upphov till gnistor som riskerar att antända brandfarliga substanser.

Inom EU används ATEX för att certifiera explosionsskyddad utrustning vilket i praktiken innebär att alla fartyg flaggade inom EU måste följa den standarden för sin brandmannakommunikation. Vi har också skrivit mer om ATEX i vår artikel  Nybörjarens guide till ATEX.

Se våra särskilda SOLAS-anpassade kommunikationslösningar här.

Se hela vårt utbud av ATEX-klassificerad utrustning här.

Mer om SOLAS

Syftet med International Convention for the Safety Of Life At Sea-direktiven är att specificera minimikrav avseende konstruktion, utrustning och driften av fartyg för att säkerställa säkerheten till sjöss. Varje land ansvarar sedan för att fartyg som framförs under deras flagg följer kraven.

Den första utgåvan av SOLAS gavs ut redan 1914 till följd av Titanic-katastrofen. Den har sedan dess givits ut i ytterligare fem versioner varav den senaste från 1974 innehöll en klausul om att kommande regleringar tillförs ”automatiskt” om överklagan inkommit i tid. Den nuvarande version som ges ut av Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) har således uppdaterats löpande och nu till sommaren är det alltså dags igen, inom området kommunikation.

Indelning

 • Tekniska bestämmelser
 • Kapitel I | Allmänna bestämmelser
 • Kapitel II-1 | Konstruktion
 • Kapitel II-2 | Brandskydd, brandvarning och brandsläckning
 • Kapitel III | Livräddningsutrustning och procedurer
 • Kapitel IV | Radiokommunikation
 • Kapitel V | Navigationssäkerhet
 • Kapitel VI | Godstransport
 • Kapitel VII | Transport av farligt gods
 • Kapitel VIII | Atom-drivna fartyg
 • Kapitel IX | Säkert framförande av fartyg
 • Kapitel X | Säkerhetsåtgärder för höghastighetsfartyg
 • Kapitel XI-2 | Särskilda åtgärder för att öka sjösäkerheten
 • Kapitel XII | Utökad säkerhet för bulktransportfartyg
 • Kapitel XIII | Verifiering av efterlevnad
 • Kapitel XIV | Säkerhetsåtgärder för fartyg som framförs i ishav
 • Tillägg

Läs vidare om SOLAS på Internationella Sjöfartsorganisationens hemsida.

Ladda hem