Celab Communications AB

VI UNDERLÄTTAR MÄNNISKORS ARBETE I SÅVÄL VARDAG SOM KRIS

Verksamhetskritisk kommunikation.

Vi tillhandahåller skräddarsydda kommunikationslösningar för organisationer där sambandet är avgörande, för verksamhetens framgång eller medarbetarnas säkerhet.

Vid sådan ”verksamhetskritisk” kommunikation så rör det sig nästan uteslutande om lösningar baserade på kommunikationsradio, något som också varit vårt huvudsakliga fokus i snart fyrtio år.

Under åren har vi också utökat med kompetenser inom fler områden för att kunna leverera bättre helhetslösningar. Exempelvis utvecklar vi idag egna applikationer för att våra system skall ge användarna ytterligare möjligheter och stöd i sitt arbete.

Behovsanpassade lösningar.

Våra kommunikationslösningar utformas alltid efter er verksamhet och inget annat. Vi levererar lika gärna enstaka komradio som omfattande system, det beror helt på era unika behov, önskemål och målsättningar.

Professionella kunder.

Våra kommunikationslösningar hanterar idag kommunikationen hos mängder av organisationer inom olika branscher. Alla har de dock en gemensam nämnare, de ställer höga krav på sin kommunikation.

Blåljus
Kollektivtrafik
Energi
Transport och logistik
Shipping och offshore

Försvar
Hamnar
Flygplatser
Industri
Kärnkraft

Nu även i Danmark.

Celab Communications AB grundades 1978 strax utanför Göteborg på den Svenska västkusten. Sedan dess har vi vuxit stadigt till dagens över femtio medarbetare, fördelade på huvudkontoret i Kungälv och vår fullserviceanläggning i Stockholm.

Sedan 2015 finns vi också representerade i Köpenhamn, där vi nu skall applicera det som gjort oss framgångsrika i Sverige. Vår vision är att även i Danmark bli en ledande totalleverantör av verksamhetskritiska kommunikationslösningar genom marknadsledande kvalitet, service och support.

Ladda hem

Världsledande samarbetspartners

Vi utvecklar alltid våra lösningar på den mest lämpliga utrustningen från världsledande tillverkare. Vi har nära samarbeten med flera av de mest kända tillverkarna inom radiokommunikation. Bland annat företräder vi Motorola Solutions i Sverige och Danmark samt Grönland och Färöarna.

 

40 år av verksamhetskritisk kommunikation

Celab 35 år av kommunikation

 

1978

Celab Communications AB grundas i Kungälv av Bo och Lisbeth Sernvik.

1981

ComRadioService i Uddevalla förvärvas.

1983

Flytt till nya lokaler för att rymma den växande verksamheten.

1987

Svenska Stornos Göteborgsfilial övertas efter konkursen.

1991

Det nybyggda huvudkontoret invigs i Kungälv.

1995

Den första egna produkten lanseras under varumärket Celia.

1997

Systemförsäljningsavdelningen på Motorola övertas.

2000

Dotterbolaget Celab Data bildas.

2003

Leverans av det allra första kompletta TETRA-systemet.

2005

Det första Ramavtalet för leveranser till RAKEL undertecknas.

2007

Omsättningen passerar 100MKR för första gången.

2011

BSAB i Stockholm förvärvas. Antalet anställda passerar 50.

2012

Överlägset största kontraktet någonsin tecknas med FMV.

2014

Celab nomineras till DI Gasell, som ett av Sveriges snabbast växande företag.

2015

Celab expanderar till Danmark, inklusive Grönland och Färöarna.

2018

Företaget fyller fyrtio år i september.

Verksamhetsstyrning

Kvalitet

Sedan 2001 tillämpar vi ett kvalitetssystem som dokumenteras enligt ISO9001. Dokumentationen har uppdaterats flertalet gånger för att möta specifika krav i nya ISO-utgåvor. Systemet är baserat på våra rutiner och processer och revideras kontinuerligt. Som komplement till kravställda dokumentation har vi också inkluderat flödesscheman över våra huvudprocesser och aktiviteter för att göra det mer tillgängligt för medarbetarna. Här är ett utdrag över våra riktlinjer.

 • Genom ett process-orienterat arbetssätt skall vi kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet för att tillgodose och överträffa kundernas behov och krav.
 • Vi skall bevaka teknikutvecklingen och vara lyhörda för marknadens behov.
 • Vi skall förbättra våra medarbetares förståelse för våra medarbetares och kontinuerligt kompetensutveckla dem för att möta morgondagens behov.
 • Vi skall regelbundet utvärdera och förbättra dessa riktlinjer.

Miljö

I nästan ett årtionde har vi arbetat med dokumenterade riktlinjer enligt ISO14001. Även om vår verksamhet har ytterst liten miljöpåverkan så försöker vi att minimera vår inverkan. Nedan är ett urval av våra riktlinjer.

 • Vi skall genom ett hållbart arbetssätt kontinuerligt revidera vår verksamhet för att aktivt minska vår miljöpåverkan, både på kort och lång sikt.
 • Vi skall sträva efter att följa vetenskapliga rekommendationer och att försäkra efterlevnad av myndighetskrav.
 • Vi skall försäkra att våra medarbetare innehar den kunskap och förståelse som krävs för att ta ansvar för vår gemensamma miljöpåverkan.
 • Vi skall regelbundet utvärdera och förbättra dessa riktlinjer.

Värdegrund och uppförandekod

Vårt sociala ansvar styrs i vår ”Code of conduct” som är baserad på våra grundvärderingar och styr oss i vårt arbete och i våra kontakter med omvärlden. Vi skall vara en föregångare och en förespråkare av socialt ansvarstagande, för att bidra till en trevligare arbetsplats, schysstare marknad, rättvisare samhälle och bättre värld. Det skall vi göra genom att leva enligt våra värderingar, agera enligt vår kod och verka för att våra affärspartners följer motsvarande policys, lagar, konventioner och etiska riktlinjer.

Informationssäkerhet

Vårt informationssäkerhetsarbete kretsar kring fyra huvudområden (ledord), Tillgänglighet, Tillförlitlighet, Skydd och Spårbarhet. För samtliga områden gäller att kontinuerligt utvärdera och utveckla arbete, rutiner och målsättningar för att garantera efterlevnad av gällande lagar, direktiv, standarder och best-practices avseende både metodik och teknik. Det innefattar också att tillse att berörda medarbetare alltid besitter den kunskapsnivå som krävs för att efterleva våra målsättningar.

Arbetsmiljö

Vårt arbetsmiljöarbete regleras i vår arbetsmiljöhandbok, som är framtagen av skyddsombud i samråd med företagsledning med grund i gällande lagstiftning på den plats arbetet utförs. Den består av policys, målsättningar, riskanalyser och handlingsplaner med syftet att tillse att våra medarbetare inte drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa eller skada på grund av arbetet. Arbetet skall även bidra till att medarbetarna trivs och utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

På vår arbetsplats innebär det bland annat att;

 • Chefer och arbetsledare har rätt kunskap, kompetens, resurser och befogenhet att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Att medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet (årligen) och vid förändringar, undersöker och bedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att vidta åtgärder som behövs för att skapa en säker, trygg och trivsam arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

Samhällsengagemang

Sponsring och välgörenhet

BCF-logo
gkss-logo

Utbildning

På Celab Communications AB tar vi vårt ansvar gentemot samhället, delvis genom att samarbeta med skolan. Vi tar regelbundet emot elever vars utbildning till stor del blir förlagd hos oss. Praktiken i fråga syftar till att ge eleven den praktiska kunskap som krävs i sitt kommande yrkessamma liv.