Celab Four:C Dispatch

Skalbar ledningsplattform

En anpassningsbar och kostnadseffektiv central ledningsplattform för verksamhetskritiska tillämpningar.

Om Celab Four:C Dispatch

Förutom kommunikationshantering för TETRA/RAKEL erbjuder systemet möjligheter för geografisk information, ärendehantering och resursstyrning.

Med en hjälp av en beprövad kartmotor, säkra informationsflöden och realtidspositionering erbjuder Four:C Dispatch en god överblick och kontroll över enheterna på fältet. Samtidigt kan ni effektivt hantera ärenden genom att systemet tar tillvara på de beprövade och pålitliga kommunikationsfunktioner och statushantering som finns tillgängliga i TETRA/RAKEL.

Tack vare lösningens moduluppbyggnad och användning av redan tillgängligt luftgränssnitt i TETRA/RAKEL drar lösningen också ned på kostnaderna för överflödiga funktioner, extra infrastruktur och trådade uppkopplingar. Om ni söker en trådansluten ledningsplattform, vänligen se Celab Orchestra istället.

För större ledningscentraler finns också en server-lösning som låter flera operatörsplatser att dela på samma information och resurser i realtid, utan att vara beroende av serveranslutningen.

Kommunikationshantering

Lösningen var ursprungligen framtagen för att ge ett snabbt och effektivt sätt att initiera och ta emot samtal, lyssna på trafik och att läsa och hantera meddelanden i TETRA/RAKEL. Även om Four:C Dispatch idag kan så mycket mer är detta fortfarande något som vidareutvecklats för varje version.

Alla händelser som passerar systemet sparas på anpassad flik med tidsstämpel. Om händelsen inte hanterats av operatören visas det tydligt att ny information finns tillgänglig, vilket ger kontinuerlig spårbarhet i systemet.

Samtal initieras enkelt genom att ange ett individnummer, funktionsnummer eller genom att välja en kontakt i kontaktlistan. Det finns möjlighet att välja en- eller tvåvägskommunikation (simplex/duplex). Om inget val görs sker anropet enligt standardvalet i inställningar.

I dagens Four:C Dispatch kan flera radio kopplas till samma klient. Alla terminaler hanteras fortfarande i programvaran vilket ger tillgång till fler kommunikationsvägar. Passning sker på vald terminal och talgrupp.

Anropsbegäran

Inkommande anropsbegäran, för individ- eller gruppsamtal, signaleras tydligt med ringsignal och notifiering. Begäran placeras automatiskt i kö och operatören anropar enkelt användaren genom att klicka i listan.

Nödlarm

Inkommande nödlarm är särskilt tydliga, då en kraftigt signal ljuder i högtalarna och en pop-up presenterar information om användaren som skickat nödlarmet, exempelvis larmrutiner eller sjukvårdsinformation.

Statusöversättning

Det är mycket enkelt att sätta betydelser för inkommande status. Tryck på redigera, välj status, lägg in statuskod och betydelse. Klart.

Statustriggade funktioner

Four:C Dispatch har också stöd för utgående status. Det innebär att man aktivera statustriggade funktioner på tillgängliga terminaler.

Meddelanden

Systemet har stöd för alla förekommande typer av status och meddelanden (standard, flash, sammansatta och fördefinierade).

Skanning

Eftersom systemet kan hantera flera radio kan exempelvis en radio dedikeras för skanning och talgruppsmonitorering.

All-anrop

För att snabbt nå ut med information finns ett announcement-läge, vilket väljer en prioriterad radio/talgrupp. Efter utropet återgår systemet automatiskt till föregående inställning.

Snabbknappar

För återkommande åtgärder kan man enkelt skapa snabbknappar för Status, SDS, Anrop, Call-out eller Unit Alert. Dessa går att sätta till att sändas till såväl ISSI, MSISDN som GSSI.

Kontakthantering

Från fliken kontakter har man fullständig översikt över användarna/resurserna i systemet. Här är information rörande namn, nummer och senaste position och status alltid tillgänglig. Precis som på alla flikar kan man sortera, gruppera och filtrera informationen enligt eget önskemål, inställningar som sparas automatiskt även om man startar om programmet. Förutom att lägga information som ISSI, benämning, hemtalgrupp eller kommentarer på kontaktkortet direkt i systemet kan man också importera och exportera kontaklistan i CSV-format.

Fourc-dispatch-kontakter

Prioriterade kontakter

Det finns möjlighet att sätta valfria kontakter som prioriterade, vilket medför att de fetstilas i alla listor samt tilldelas egna signaler för Status och SDS.

Tillsammans med möjligheten att sätta en fast position på kontakter kan Four:C Dispatch även användas för mottagning av information från olika typer av moduler, t.ex. larmmottagning (telemetri).

Aktiv karta

Four:C Dispatch levereras med en mycket kompetent kartmodul. Modulen är byggd på en kartmotor från Carmenta, som är marknadsledande på geografiska informationssystem (GIS) för verksamhetskritiska applikationer.

Kartan har stöd för i princip alla typer av kartdata, vilket låter er att läsa in kartmaterial som ni själva köpt eller upprättat. Genom att kartmodulen också är uppbyggd i lager kan man slå på och av olika typer av information beroende på situation. T.ex. kartor över brandposter, hållplatser, vattenledningar, elledningar.

För att ytterligare förenkla finns en koordinatkonverterare där man kan ange i princip vilket koordinatformat som helst för att hitta en position på kartan. När man istället väljer punkt på kartan återges positionen de olika formaten (WGS84, RT90, SWEREF 99, etc). En funktion som kan vara användbar om man använder andra kartbaserade system i organisationen.

Realtidspositionering

Systemet har stöd för platsspårning av flera resurser samtidigt genom att hämta positionsdata från RAKEL-nätet. Med prenumerationstjänsten Celab AVL alla anslutna operatörsplatser (klienter) se vart era fordon, enheter och medarbetare befinner sig i realtid.

Operatören kan också välja att följa en specifik enhet/resurs. Kartbilden flyttar sig då automatiskt med den aktuella enheten.

Föreslagen färdväg

Färdväg till destinationen kan föreslås direkt i kartan för såväl Four:C Dispatch som Four:C Observer.

Four:C Observer

Kartmodulen kan också levereras separat från kommunikationsmodulen. Den kan användas på t.ex. en gemensam storbildskärm i en ledningscentral eller på en surfplatta för att ge en kontinuerligt överblick över resurserna, även på språng.

Fourc-dispatch-resurser

Tack vare den dockade resurslistan kan man visa en specifik enhet på kartan med ett enkelt tryck.

Utöver resurslistan finns också möjligheten att skapa en lista över platser som brandposter, hållplatser eller brandstationer.

I kartmodulen finns också möjlighet att spara särskilda vyer som snabbval och söka efter fasta adresser.

Avancerad Karta

Med den avancerade kartmodulen kan ytterligare GIS-funktionalitet adderas till Four:C Dispatch-lösningen, för att ge ännu mer dynamik i kartgränssnittet. Funktioner som geofences och informationsflöden från extern part

Geofence-triggade händelser

Låter områden avgränsas på kartan, manuellt eller automatiskt, som kan initiera automatiska status eller händelser som t.ex. autogenererade meddelanden att en resurs lämnar eller anländer området.

Geofence-triggad fjärrstyrning

Dispatchern kan utifrån geofence automatiskt skicka SDS till den som ankommer/lämnar ett område. Det medför att terminaler som ankommer/lämnar ett geofence t.ex. kan styras till en viss talgrupp via SDS Remote.

Geografiska informationsflöden

Med den avancerade kartmodulen kan också live-flöden visas direkt på kartan, exempelvis trafikinformation, trafikkameror och väderinformation från Trafikverket.

Ritfunktioner

Med ritfunktionerna kan operatören manuellt markera områden på karta som information eller för att genomföra storleks- och/eller avståndsberäkningar.

Fourc-dispatch-advanced-map

Ärendehantering och Resursstyrning

Ärenden kan skapas "automatiskt" baserat på inkommande larm från exempelvis SOS men kan också upprättas lokalt baserat på en adressökning, via högerklick på kartan eller helt fristående.

När ett ärende skapats/inkommit öppnas ett ärendefönster ovanpå kartmodulen med strukturerad ärendeinformation. Förutom de resurser som eventuellt redan är kopplade till ärendet från SOS kan operatören själv koppla fler resurser till ärendet via drag-and-drop och vidarebefordra larmet till dessa enheter. Resurserna samlas i en lista på ärendefönstret, där också resursernas senaste insända status framgår, från exempelvis vårt mobila ärendehanteringsystem Four:C Mobile.

Ärendeinformation kan också uppdateras vid ändrade förutsättningar eller felaktig position. Operatören kan med andra ord också skapa egna ärenden för larm från exempelvis Contals system, som Four:C Dispatch också har stöd för.

För större ledningsplatser som återkommande har flera samtidiga ärenden kan ärendefönstret också färgkodas för att tydligt särskilja olika ärenden. Ärendena finns också i olika mallar beroende på mängden information som behövs, för att effektivisera för operatören vid skapande av nya ärenden.

Alla händelser under ett ärende loggas automatiskt. Utöver det kan operatören också själv göra anteckningar, som kan användas för att dokumentera och tidsstämpla särskilda beslut.

Positionshistorik

Positioner kan också loggas kontinuerligt för enheter som är kopplade till ett pågående ärende. Det medför att enheternas rörelser kan spelas upp och granskas i efterhand i utbildningssyfte eller för att reda ut oklarheter.

Dokumentdelning

En operatör kan koppla dokument till ärenden som kan delas med andra operatörsplatser och/eller anslutna mobila system Four:C Observer eller Four:C Mobile Windows.

Stationsutlarmning

För organisationer som har fasta utlarmningsvägar kan systemet användas för att trigga förutbestämda larmutgångar, t.ex. en specifik brandstation.

Nära

I ärendehanteringsfönstret finns en flik där point-ofinterests visas, som exempelvis brandposter. Dessa kan skickas till en resurs, som en uppgift inom ärendet, för snabb navigering till platsen.

Fourc-dispatch-aktivt-ärende

Fjärrstyrning

Fjärrstyrning ger operatören än mer kontroll över kommunikationen och styrningen av resurserna på fältet.

Fjärrstyrningen utnyttjar Remote Control-funktionaliteten i Motorolas terminaler och kräver en tilläggslicens i radion. Under fliken fjärrstyrning visas alla radio som har fjärrstyrning aktiverad, som aktiveras med en bock på kontaktkortet. Om radion skulle sakna korrekt licens kommer systemet att meddela detta.

Genom att högerklicka på en kontakt i listan visas en meny med flera olika alternativ för fjärrstyrning av terminaler. Flera kontakter kan väljas samtidigt i listan och på så vis kan operatören fjärrstyra flera enheter åt gången.

Hämta talgrupp

Returnerar kontaktens nuvarande talgrupp tillsammans med en tidsstämpel.

Hämta signalstyrka

Returnerar radions aktuella signalstyrka tillsammans med en tidsstämpel.

Prenumerera på talgrupp

Kolumnen Senaste talgrupp kommer att visa aktuell talgrupp fram tills att radion stängs av.

Hämta position

Returnerar radions nuvarande GPS-position tillsammans med en tidsstämpel.

Byt till min talgrupp

Anpassar mottagarens talgrupp till den som är vald hos operatören.

Avsluta samtal

Tvingar användaren att lägga på ett pågående samtal.

Starta om

Startar om radion på distans.

Visa i webbläsare/på karta

Visar senaste position i kartapplikation eller i Google Maps.

Fler funktioner

Delade resurser

Med en Four:C synkroniseringsserver kan flertalet klienter dela på samma databas i realtid.

Indikationer

Vid leverans finns flera standardsignaler för olika händelser men kan anpassas för att spegla ordinarie signaler alternativt kopplas mot relä för tysta indikationer.

Dynamisk licensiering

Four:C Dispatch är helt modulbaserad vilket innebär att ni endast behöver betala för de funktioner som just er organisation behöver.

Justerbara benämningar

Samtliga fliknamn, benämningar och begrepp kan anpassas för att passa just er organisations terminologi. Även språk kan anpassas.

Loggning av trafik

All individtrafik, både samtal- och meddelanden loggas under sina respektive flikar, för full översikt och historik.

Dynamiskt utseende och färgteman

Systemet levereras med flera olika teman för att kunna anpassas för just era operatörsplatser och operatörer.

Möjlighet till inspelning

Genom att koppla en inspelningsenhet till systemet kan pågående samtal spelas in, automatiskt eller på begäran.

Sökfunktioner

För omfattande listor, som exempelvis kontaktlistan hos större organisationer så finns en lättanvänd snabbsökfunktion.

Valfri kringutrustning

Systemet levereras som standard med två högtalare och en svanhals-PTT/mikrofon men det finns flera alternativ. Med exempelvis ett DECT-headset kan operatören hantera både telefonsamtal och RAKEL-samtal i ett och samma headset.

Filter och sorteringsfunktioner

Samtliga flikar har dynamiska filtrerings-, sorterings- och grupperingsfunktioner för att enkelt låta er visa den information som är relevant för er i varje ögonblick. Användare kan t.ex. grupperas efter senaste status, talgrupper, arbetsgrupper, etc.

Auto-complete

Systemet sparar tidigare införda texter och föreslår dynamiskt ord för att effektivisera skrivande av återkommande texter.

Utskrift från kartan

Kort och gott utskrift av informationen på skärmen, till PDF eller skrivare.

Vektoriserad ikoner

Vektor-grafik återges med maximal kvalitet oavsett inzomningsnivå, vilket ger en tydligare och fräschare finish.

Notiser

Med notiser kan operatören själv ange en datumstyrd notering på kartan om viktig information som vägarbeten.

Ingår som standard
  • Kommunikationshantering
  • Kontaktbok
Optioner
  • Talgruppsmonitorering/Skanning
  • Aktiv karta
  • Ärendehantering
  • Realtidspositionering
  • Avancerad karta
  • Fjärrstyrning
  • SynkServer - Delade resurser

Ladda hem

Varianter

Vårt Artikelnummer Lev. Artikelnummer Benämning Benämning 2
08.P0200 08:P0200 Four:C Dispatch grundpaket (mjukvara)
Skapa konto/logga in för att handla

Specifikationer kan ej anges då hårdvaran varierar kraftigt beroende på antal klienter, kopplade terminaler och anslutna skärmar samt vilka moduler som skall omfattas. Kraven varierar också beroende på om lösningen skall sättas upp lokalt eller i en server-setup.

Frågor om Celab Four:C Dispatch eller andra produkter?

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart som möjligt
Vi värnar om din integritet. Läs mer om hur vi hanterar dina/era uppgifter.


Namn Vänligen ange ditt namn
Företag Invalid Input
E-post Vänligen kontrollera din e-postadress
Ort Invalid Input
Telefon Ange endast siffror i telefonnumret
Meddelande Vänligen ange ett meddelande
Invalid Input
Du måste godkänna att vi får spara din information innan du skickar.

Referenskunder

Smurfit Kappa Kraftliner

Effektivitet och maximal säkerhet var ledorden när Smurfit Kappa Piteå letade efter ett nytt kommunikationssystem. Lösningen visade sig finnas på oväntat nära håll.

Jämtkraft

När Jämtkraft hade problem med utomhustäckningen var RAKEL den självklara lösningen. För att lösa problemet med inomhustäckningen fick vi ta till helt andra åtgärder.

Västmanlands Länstrafik

En väl beprövad kombination av RAKEL och Celab Operator Platform (Numera Four:C Dispatch). ger effektivare kommunikation, en mindre stressande arbetsmiljö och framför allt förbättrad säkerhet.

Visa fler referenser