Strängnäs Kommun

Bryter ny mark med RAKEL-lösningar från Celab och Motorola

I spåren av tsunamin 2004 väcktes en debatt i landet rörande vår krishanteringsförmåga. Myndigheternas långsamma reaktion och otillräckliga agerande ledde till en omfattande granskning som resulterade i bildandet av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Ny lagstiftning introducerades också rörande krishanteringsförmågan hos offentliga organisationer.

I linje med de nya lagarna utvärderades kommunerna i Södermanlands län och man fann då brister, särskilt vid större händelser då mobil- och landlinor slutat fungera. I Strängnäs föranledde det en handlingsplan omfattande fyra huvudpunkter: Sammansättning av en krishanteringsstab, införandet av en tjänsteman i beredskap (tIB), utformning av en upplysningscentral samt anskaffning av ett pålitligt kommunikationssystem. Under Ladda hem kan ni läsa hur vi bistod med den sista punkten.

Ladda hem