ANALOG KOMRADIO

Vi har i 35 år nästan uteslutande arbetat med kommunikationsradio. 25 av dessa har vi representerat den globala ledaren på komradio, Motorola Solutions, som i sin tur levererat marknadsledande radiokommunikation i drygt 80 år.

Analog komradio har under decennier varit det självklara valet för verksamhetskritisk kommunikation tack vare sina unika grundegenskaper. Den försumbara uppkopplingstiden, möjligheten att tala till flera samtidigt och inget behov av externa operatörer gör kommunikationsradion till ett naturligt val när fungerande kommunikation är ett måste.

Att analog komradio dessutom erbjuder bra ljudkvalitet, användarvänlighet och hög kvalitet stärker bara dess position för professionell kommunikation. Även om det idag finns bättre digitala alternativ som TETRA och DMR skall det i ärlighetens namn sägas att konventionell kommunikationsradio fortfarande är ett fungerande alternativ vid ren talkommunikation.

Vill man däremot ha framtidsäkrad teknologi med innovativa funktioner som kan hjälpa till att utveckla och effektivisera verksamheten ytterligare så är det digital radiokommunikation som gäller. Särskilt med tanke på att analog kommunikationsradio på några års sikt förväntas försvinna från marknaden till fördel för de digitala teknikerna. Men eftersom våra komradio i DMR-segmentet har stöd för både digital och analog kommunikation så kan övergången till digitalt ske successivt.

Introduktion till radiokommunikation

Med Radio menas trådlös överföring av signaler genom modifiering av vågor inom den mest lågfrekventa delen av det elektromagnetiska spektrumet. Just Radiokommunikation syftar oftast till radio som används för tvåvägskommunikation, i motsats till rundradio, som är det man hör i sin stereo. Den grundläggande principen för den trådlösa överföringen är identisk för de båda men i det senare fallet har endast ena sidan sändare.

Förenklat innebär radio att information, som ex. ljud, transporteras med en radiovåg genom att systematiskt förändra någon eller några av strålningens egenskaper. Denna förändring kan innebära något så enkelt som av och på (morse). Mottagaren lyssnar sedan specifikt efter den aktuella vågen och kan via att avläsa modifieringen extrahera den ursprungliga informationen.

I praktiken innebär det att sändaren innehåller en energikälla som generar en växelström med önskad oscillering. Sändaren modulerar (förändrar) också någon eller några av egenskaperna hos denna energi, för "prägla" information på den.

Moduleringen kan innebära att exempelvis modifiera radiovågens styrka eller frekvens. Dessa varianter kallas Amplitudmodulering (AM) respektive Frekvensmodulering (FM), och kan jämföras med att prata med hög och låg röst respektive med ljust och mörkt röstläge.

Modulering av radiovågor

Sändaren skickar sedan den modulerade energin genom en resonant antenn, som genom sin utformning omvandlar växelströmmen till elektromagnetisk strålning som rör sig genom rummet.

Denna strålning tas sedan emot av en avstämd antenn, som gör om en del radiovågens energi till en elektrisk ström. Denna ström förstärks och demoduleras sedan i mottagaren för att ge en användbar signal som kan återge den information som sändes. T.ex. för att ge ljud i en högtalare.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

Elektromagnetiska strålning (EMS) är en form av elektromagnetiskt fält (EMF), som är en av naturens 4 fundamentala krafter. Det elektromagnetiska fältet är som namnet antyder en kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Ett elektriskt fält finns alltid kring en elektriskt laddad statisk partikel. När den laddade partikeln rör sig i förhållande till observatören (och skapar en elektrisk ström) skapas dessutom ett magnetiskt fält och ett elektromagnetiskt fält uppkommer. Detta innebär att all laddning och ström direkt avger ett elektromagnetiskt fält.

Elektromagnetisk strålning är sin tur ett EM fält som är tillräckligt intensivt för att dess källa inte längre påverkar dess beteende. Elektromagnetisk strålning är med andra ord typ av energi som avges av laddade partiklar och som påvisar ett våg-liknande beteende när den rör sig genom rummet. Dess elektroniska och magnetiska fält har ett konstant intensitetssamband sinsemellan och oscillerar vinkelrätt mot varandra och vinkelrätt mot energins riktning och vågens utbredning.

Illustration av elektromagnetisk strålning

Den elektromagnetiska strålningen breder ut sig från sin källa med en konstant hastighet (i vakum), strax under 300 000 km/s. D.v.s. ljusets hastighet, C.

EMS klassificeras enligt den frekvens som vågen har, d.v.s. hur många toppar (eller dalar) vågen har per sekund. Dessa klassificeringar kan utläsas i det elektromagnetiska spektrumet, som är indelat från låg till hög frekvens. Den typ av elektromagnetisk strålning som kategoriseras som Radiovågor har lägst frekvens i detta spektrum. Just frekvensen på vågorna ger strålningen varierande egenskaper, vilket lett till en otalig mängd tillämpningar. Förutom radiovågor hittar man i spektrumet mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett strålning, röntgenstrålning och slutligen gammastrålning.

 

Det elektromagnetiska spektrumet

Översikt över det elektromagnetiska spektrumet

Översikt över Sveriges frekvensplan (radio)

UHF (0,3-3 GHz)

TETRA (RAKEL), Privat mobil radio, Digital Mobil Radio, GSM, 3G, LTE, DECT, TV

VHF (30-300 MHz)

Privat mobil radio, Digital Mobil radio, Telemetri, Larmöverföring, TV

HF (3-30 MHz)

Amatörradio, Landmobil radio, Djurimplantat, Personsökare, Babywatch, Modellradiostyrning

MF (0,3-3 MHz)

Luftfartsnavigering, RFID, Lavindsändare

LF (30-300 kHz)

Induktiva tillämpningar, Rundradio, Sjöfartsnavigering

VLF (3-30 kHz)

Medicinska implantat, Militär användning, Sjöfartsradio