Försvarets Materielverk

Upprustningen av Hemvärnet resulterade i Celabs största utmaning någonsin, åtminstone logistiskt.

Hemvärnet får en allt mer betydande roll i totalförsvaret vilket medför ett allt större behov av modern utrustning. Att de idag dessutom utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal gör det lätt att förstå att en sådan upprustning skapar stora ringar på vattnet. En av dessa ringar medförda att Celab Communications AB kunder teckna sitt mest omfattande och krävande kontrakt hittills.

Försvarsgren i behov av ny teknologi

Hemvärnet skall kunna verka över hela konfliktskalan. Från samhällsstöd vid särskilda händelser i fredstid till väpnad strid i krig. Deras huvuduppgifter är att bevaka, skydda och ytövervaka vårt land. För att kunna lösa dessa uppgifter krävs att de kontinuerligt utvecklar både sig själva och sin utrustning. Som ett led i denna utveckling utfärdade Försvarets Materielverk (FMV) i början av 2012 en upphandling rörande leverans av en komplett lösning för gruppkommunikation till Hemvärnet.

Upphandlingsunderlaget, som fyllde en normalstor pärm, omfattade förutom kommunikationsutrustning och tillbehör för tiotusentals soldater även service, support och dokumentation. Det stod snabbt klart för Celab att det skulle krävas extraordinära insatser oavsett upphandlingens utfall. Bara affärens omfattning skulle erfordra särskild hänsyn till kassaflöden, lagerutrymmen och logistik. Omständigheter som normalt inte behöver någon närmare eftertanke.

Efter några månader kunde de konstatera att de vunnit upphandlingen och därmed sin största affär någonsin. Kontraktet som undertecknades ger FMV rätt att avropa produkter och tjänster till ett värde av minst 150 Mkr fram till 2020. Även om glädjen var stor kom också allvaret snabbt ikapp och man kom på Celab till insikt med att det faktiskt var nu jobbet började.

Ovanlig upphandling bidrog till väntade utmaningar

För att använda utrustning inom Försvarsmakten måste materielen genomgå en godkännandeprocess. Det skall göras säkerhetsanalyser, skapas underhållsplaner och upprättas användarmanualer. Det skall fixas serviceprotokoll, registreras i databaser och hållas utbildningar. Listan kan göras lång.

Denna godkännandeprocess genomför FMV normalt helt i egen regi. I den aktuella upphandlingen efterfrågade de däremot ett komplett system, vilket gjorde Celab till totalleverantör. Vid sidan av affärens rena volym var det här den största utmaningen låg.

Totalt var det närmare 60 unika produkter som alla skulle vägas, mätas och beskrivas. Analyseras, testas och säkerställas. Förklaras, sättas i sammanhang och slutligen dokumenteras i ett antal olika dokumentationspaket med fokus på säkerhet, teknik, underhåll respektive utbildning. Ett moment som sammanlagt krävt ett fyrsiffrigt antal timmar och som i skrivande slutligen är inne i sin slutfas.

"Efter beskedet att vi vunnit upphandlingen var egentligen första steget att skapa en projektsida på vårt intranät. På den sidan ligger idag ett femtiotal olika dokument som upprättats särskilt för projektet varav det största, Instruktionsboken, är på över 100 sidor."

- Joakim Forsberg, Dokumentationsansvarig för projektet, Celab.

Stora volymer krävde lagarbete

För att kunna hantera logistiken kring projektet anställdes ganska tidigt efter kontraktskrivande tre extra lagerarbetare. Deras uppgift var i stort att under hösten tillsammans med ordinarie personal förbereda all materiel för packning och leverans. Det innebar registrering och märkning av all materiel, förädling av produkter samt testning av utrustning.

När det rör sig om närmare hundratusen prylar, femtiotusen etiketter och trettiotusen dokument begriper vem som helst att det var ett riktigt hästjobb de nyanställda fick i knät.

Efter att de på lagret hade slitit i månader återstod ett moment, leveransförberedelsen. Sista veckan innan leverans fanns i huset två "löpande" band där i princip hela huvudkontoret hjälptes åt att sortera och packa all utrustning 14 olika kit. Kit som i samma moment packades i totalt 17 000 uppmärkta påsar eller lådor.

"Projektet har hittills varit mer eller mindre enligt förväntan. Mycket jobb för alla, extremt mycket för vissa men jag anser att vi löst uppgiften på ett tillfredställande, för att inte säga, bra sätt. Dessutom har vi plockat upp ett och annat som kommer hjälpa oss i framtida storprojekt."

- Lars-Göran Johansson, Projektledare, Celab

Lite välbehövligt andrum

I slutet av november 2012 lämnade 103 pallar med kommunikationsutrustning Celab och ett viktigt delmål var uppnått. Dagen innan hade FMV varit på plats och genomfört en så kallad leveranskontroll. Eftersom leveransen skulle gå så snart inpå fanns inga marginaler för en underkänd leveranskontroll. Med ett antal mindre anmärkningar fick de så också ett efterlängtat godkännande.

"När FMV skulle lämnade oss efter sin leveranskontroll berättade de att det var väldigt ovanligt att man fick godkänt på första försöket. Så det får man ju se som väldigt positivt."

- Hans-Olof Nilsson, Teknisk expert under projektet, Celab

Sändningen, som är en av två huvudleveranser i kontraktet markerade egentligen slutet för något men gav ändå lite andrum för företaget. En välbehövlig paus inför nästa stora delmål, huvudleveransen i mitten av 2013. Ett mål mot vilket arbetet redan påbörjats i skrivande stund.